Obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového portálu ekointer-eshop.sk

Názov spoločnosti: EKOINTER s.r.o.

Sídlo : Čavoj 243, 972 29 Čavoj 

Štát: Slovensko

IČO: 50 253 034

DIČ: 2120256820  

IČ DPH: SK2120256820              

Adresa prevádzok: Ul. Hlavná 131/698, 972 26 Nitrianske Rudno 

                               Mostová 34/287  985 01 Partizánske                                                                        

Zodpovedná osoba a kontakt : Oľga Súderová  

telef.: +421 949 847 389

e-mail : obchod@ekointer.sk 

Pracovná doba: PO-PI: 9:00 - 17:00

 

1./  O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme EKOINTER s.r.o. "ekointer.sk" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak  zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "ekointer.sk", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."                                                                                                             

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek emailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: obchod@ekointer.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.                                                        

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2./  Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

2.1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.             

2.2. Potvrdením  objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a  s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.              

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: Kupujúci neuhradil požadovanú zálohu, alebo tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.                                                                                                                                                                                        

2.4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná  náhrada nákladov spojená s obstaraním a expedíciou  tovaru. O prijatí objednávky Ste automaticky informovaní elektronickou poštou: e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

3./  Storno objednávky

3.1. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

4./  Druhy dopravy verejnými prepravcami:

4.1. Osobný odber                      

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne v predajni predávajúceho. 

4.2. TOVAR DORUČOVANÝ ŠPEDÍCIOU - PALETOVÁ ZÁSIELKA  

Tovar je doručovaný prepravnými špedičnými spoločnosťami. Pri väčších zásielkach nad 1000 kg po dohode so zákazníkom.
Tovar sa doručuje v čase od 8.00-17.00 hod.
Cena prepravy nezahŕňa možnosť večerného doručenia a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. Doručenie tovaru zahŕňa vyloženie pred prvé dvere domu alebo bytového domu. 
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovaných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!                                                                                                                                                                        

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

4.3. Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

4.1. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške od 3,50 ,- € v závislosti od druhu a veľkosti dodávaného tovaru.                                                                                                                                                                          

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte, alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.                                                                                                                                                                                                        

4.2. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovaných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!                  

4.3. Pokiaľ je tovar skladom, zásielka je zvyčajne doručená do tretieho dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.                                    

4.4. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

5./ Záruka

5.1. Daňový doklad je zasielaný kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

6./  Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

6.1.  prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.    

6.2. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

7./  Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

7.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo v jej predajni ul. Hlavná 131/698, Nitrianske Rudno 972 26. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.                                                                                                           

7.2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.                                    

7.3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.                                                                              

7.4. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s dodaním a vrátením tovaru (náklady na obstaranie a dodanie tovaru a pod).

7.5. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

- Na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.
- Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho.
- Na dodávku tovaru vyrobeného  podľa priania kupujúceho a jeho odsúhlasenej a potvrdenej objednávky.

- Na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

- Na dodávku tovaru, ak  kupujúci porušil ich originálny ochranný  obal.

 

8./  Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8.1. Ako postupovať pri vrátení tovaru:                                                                                                               

- Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.                                                                                                                 

- Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

8.2. Ako zásielku pripraviť                                                                                                                                       

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

9./  Spôsoby úhrady                                                                                                                                                

Všetky spôsoby úhrady  možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

9.1. Platba vopred - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohovú faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na náš bankový účet

9.2. Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

 

10./  Bezpečnosť                                                                                                                                                       

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

11./  Reklamácie                                                                                                                                                             

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

12./  Reklamačný poriadok                                                                                                                                     

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

12.1. Ako postupovať 

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:                                                            

- Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Ako náhle  budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.                                                                                      

- Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. 

- K tovaru priložte doklad o kúpe.

- Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

- Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po prevzatí tovaru obdržíte reklamačný protokol. 

- Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena.                                                                                

- K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad účtenka, paragón, záručný list a iné.

- Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.                                                                                              

- Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.                                                    

- Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.                                                                          

- U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.                          

- O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne  SMS.                                                                                   

- Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.3.2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

                        Váš ekointer.sk