OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

24.05.2018 16:40

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje.

Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá, ako ich používame.

 

Prevádzkovateľ spoločnosť EKOINTER  s.r.o., so sídlom Čavoj 243 , 972 29 Čavoj Slovenská republika, 

IČO: 50253034, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.32943/R, 

zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Napíšte nám“                
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom vybavenia Vašej objednávky
  • súbory cookies 

 

Ako používame zhromažďované osobné údaje:                                                                                                         

1./  Osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä so zákonom                      

      č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.                                                                   

2./  Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie          svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne :                                                                          - pri vystavení  faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o                  činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami) a pre potreby spätného kontaktovania sa s Kupujúcim.

3./ Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu               potrebného na doručenie tovaru, alebo v prípadoch, ktoré sú v súlade so zákonom napríklad v prípade vyžiadania orgánmi štátnej správy).

4./ Predávajúci od kupujúceho získava tieto údaje potrebné k riadnemu doručeniu tovaru:

    4.1. Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail

    4.2. Právnická osoba: názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti                                                                               

5./ Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu:                                                                                                                       

     -  Fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mail.                                                                                             

     -  Právnická osoba: Obchodné meno, sídlo, email.                                                                                                                  

     - Tieto údaje sú poskytnuté a uchovávané na dobu štyroch rokov.                                                                                                 

6./ Predávajúci nie je zasielateľom noviniek formou “newsletter”.                                                                                        

7./ V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom     vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá taktiež používa súbory     cookies.                                                                                                          

8./ Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať  a to hocijakým spôsobom ústne, písomne, aj         prostredníctvom elektronických prostriedkoch, odporúčame spotrebiteľovi aby svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolal zaslaním písomného           oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho: ekointer@ekointer.sk

Práva dotknutej osoby                                                                                                                                                          

 Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.